Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

İzmir Ekonomi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Yaşanan hızlı değişim ve globalleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda `Lojistik ve Lojistik Yönetimi` kavramları giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra `taşımacılık ve depolama` faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan `lojistik` işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir. Bu nedenle; İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Lisans Programı ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölüm mezunları, Türkiye`nin ulusal ve uluslarası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayacaklardır. Lojistik Yönetimi Bölümü`nden mezun olan öğrencilerin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağını düşünmekteyiz.

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım imkanları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır.Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki `Lojistik Yönetimi` programı Türkiye`de bu isimle açılan ilk lisans programıdır. Lojistik Bölümünde ders veren öğretim üyeleri konularında uzman ve deneyimli Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler; temel işletme, yönetim ve ekonomi alanlarının yanında lojistik yönetimi için gerekli olan sayısal ve sözel dersleri kapsamaktadır.

Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce lojistik firmalarında en az dört haftalık zorunlu stajlarını tamamlamak durumundadırlar. Böylece öğrenciler, program boyunca alınan teorik bilginin iş hayatında uygulamaya nasıl dönüştürülebileceği konusunda da yetkin kılınmaktadır. Bölümde öğretim dili İngilizce olup, öğrencilerin zorunlu dersler arasında yer alan ikinci bir yabancı dili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Lojistik Yönetimi lisans programından mezun olan öğrenciler; tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olacaklardır. Gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanması konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabileceklerdir.

Web Adresi: http://dlm.ieu.edu.tr/

İzmir Ekonomi Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Bölümü

Kadir Has Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Son yıllarda, küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir.

Diğer taraftan, “lojistik” bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBYO’nun dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksek okul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ile Bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.

Mesleğin Önemi ve Geleceği

Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Amaç

Uluslararası ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları olmalarına rağmen aralarında çok önemli ilişkiler de vardır. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrenciler açısından çok büyük bir avantajı vardır.

UBYO “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün” amacı modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm ders programlarında yer alan çok sayıdaki seçimlik ders sayesinde öğrenciler diledikleri takdirde iki alandan bir tanesine ağırlık verebilirler. Eğer istenirse iki alandan da uygun sayıda ders alarak her iki bilim dalına da eşdeğer ağırlık verilebilir. Bölümümüz mezunlarının öğrenimlerini ilgili kurumlarda yüksek lisans seviyesinde devam ettirdikleri takdirde lojistik mühendisliği öğrenimi yapmak olanakları da vardır. Ayrıca uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi açık olduğu için Bölümümüz yabancı dil öğretimine de ağırlık vermektedir.

Öğretim Üyelerimiz

Öğretim üyelerimizin önemli bir bölümü UBYO kadrolu öğretim üyeleri, Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ile diğer Fakültelerinin kadrolu öğretim üyeleridir. Bölümümüz uygulamaya ağırlık verdiği için uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında fiilen çalışan tecrübeli uygulamacılardan da yoğunlukla yararlanacaktır. Uygulamacı öğretim üyelerimiz özellikle öğrencilerimizin pratik ve uygulamalarını en üst düzeyde gerçekleştirmeden sorumlu olacaklardır.

Çalışma Alanları

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBYO “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi veren UBYO “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da vardır.

Web Adresi: http://ubyo.khas.edu.tr/

Kadir Has Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Maltepe Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü (Türkçe – İngilizce)

Gelişmekte olan ülke piyasalarının giderek artan bir ölçekte gelişmiş pazarlara entegre olabilme ve hatta bu pazarların tamamlayıcı bir parçası olma eğilimi; işletmelerin toplam geliri ve karı en çoklama(maximize etme) ve bu kanaldan da firmanın piyasa değerini ve pazar payını artırma şeklinde özetlenebilecek amaç fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Dünya ticaretinde ticarete konulan tüm engellere(tarife,kota ve ticareti kısıtlayıcı vergi vb.düzenlemelere) rağmen, uluslararası ticaretin ulaştığı yeni boyutlar ve yakalanan dış ticaret hacimleri ve bu değerleri hızlı bir şekilde zorlama ve daha yükseklere taşıma trendi; artık ticaretin ve lojistiğin geleneksel kurallar, eski teknolojiler ve ulaşım-tedarik imkanlarıyla gerçekleştirilmesini imkansız kılmaktadır.

Bu bağlamda; daha önceleri tarifeler, kotalar ve her türlü ticaret engelleri ve bunların teorisi ile ilgilenen Uluslararası İktisat, bugün, konuları arasına Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi yeni kavram ve teknolojileri de katmak zorunda kalmış bulunmaktadır.

Zira halen uluslararası ticaretin ya da başka bir deyimle, mal ve hizmet akımlarının odağında bulunan Türk dış ticaret firmaları, uluslararası ölçekte karşılarına çıkan tüm ulusal ve uluslararası engellere rağmen yeni pazarlar arama ve mevcut olanlarda da varlıklarını arttırma hedeflerinden uzaklaşmamışlardır.

Web Adresi: http://iibfnew.maltepe.edu.tr

Maltepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Okan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik Bölümü (Türkçe – İngilizce)

Dünyanın ve ülkemizin yıldızı parlayan ve hızla gelişen sektörü Lojistik, Türkiye’nin coğrafik avantajları nedeniyle önemli bir istihdam ve ulusal gelir kaynağı olabilecek bir sektör konumundadır. Önemli olan doğru kararları doğru zamanlarda almaktır. Bunun için de her konuda olduğu gibi lojistik alanda da bilimsel temellere inilmek durumundadır.

Lojistik Profesyonellerine, temel olarak;,

İşletme
Lojistik
Yönetim bilgi ve becerilerinin kazandırılması gerekmektedir.

Ayrıca;

Süreçlerle Yönetim,
Stratejik ve Analitik Düşünme,
Planlı Çalışma ve Takipçilik,
Müşteri Odaklılık,
Kendi Kendine Öğrenme,
Kendini Sürekli Geliştirme,
Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
Yabancı Dil,
İletişim ve Takım Çalışması, gerekli olan niteliklerdir.

Bölüm öğrenim ve eğitimi bu ölçütlere uygun bir biçimde tasarlanmış olup, aynı şekilde uygulanmaktadır.

Bölüm Başkanının Mesajı (Y.Doç.Dr. A.Zafer Acar)

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni bir boyut kazanmış, öncelikle Osmanlı İmparatorluğunda, daha sonra Batı ülkelerinde silahlı kuvvetlerle başlayan lojistik yaklaşımı, orada gelişip daha sonra özel sektöre sıçrayan ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa başta olmak üzere güçlü kavramları, terminolojisi, sistemleri ve yöntemleri ile çok hızlı bir şekilde gelişen bir bilim dalı ve hizmet sektörü haline gelmiştir. Dolayısıyla bu bilim dalı ve sektördeki gelişmeler Türkiye’yi de yakından etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Ancak ülkemizde lojistik ile ilgili tam bir kavram birliği ve standardizasyon olmadığı için, söz konusu etkiler kavram karmaşası yaratabilmektedir, yani lojistik kelimesi maalesef çoğu zaman gerçek anlamında kullanılmamaktadır. Bir kamyon işleten şirket, bir depocu, hatta bir eşya nakliyat şirketi de kendisini lojistik şirket olarak adlandırabilmektedir. Halbuki lojistik hizmet, içinde bir çok faaliyeti barındırır ve bu faaliyetleri entegre bir şekilde verebilen şirketlere Lojistik Hizmet Sağlayıcı veya Lojistik Şirketi denilebilir.

Etrafınıza baktığınızda ne kadar çok lojistik eylem yapılmakta olduğunu görebilirsiniz. Ekmek ve gazeteyi kapımıza getiren apartman görevlisi, ekmeği fırından, gazeteyi bayiden bakkala getiren araç, denizde giden bir petrol tankeri, balıklarını tutmuş ve sandalı ile onları pazara götüren bir balıkçı, mahallenin çöplerini almağa gelen belediyenin çöp kamyonu, bir yük treni, hepsi günlük yaşamımızın bir parçası ve görüntüsüdür. Bu eylemlere lojistik diyebilir miyiz? Hem evet, hem hayır. Eğer gazetenin basıldığı an ile bizim eve vardığı an arasındaki tüm eylemler organize ve entegre bir biçimde yapılıyorsa söz konusu eylemler lojistik kavramı içindedir. Bu eylemler birbirinden kopuk şekilde gerçekleşiyor ise durum sadece bir taşıma olarak nitelenebilir. Entegrasyonun sınırları lojistiğin sınırlarını oluşturur. Daha çok entegrasyon daha yüksek düzeyde uzmanlık ve bilgi teknolojisi gerektirir.

Özellikle, küreselleşen dünyamızda belirli fiyat dilimlerindeki ürünler arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak işi lojistik olan şirketler tarafından başarılabilir. Dünyada üretim veya satış şirketlerinin çoğu lojistik faaliyetlerini hızla, dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı altında, işi lojistik olan firmalara vermektedir.

Lojistik Yönetimi; “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması olarak tanımlanmaktadır (CSCMP, 2006).

Özetle lojistik, şirketlerin hatta tedarik zincirlerinin rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Böyle bir alanda öğrenim görmek ve uzmanlaşmak bence ayrıcalıktır.

Web Adresi: http://iibf.okan.edu.tr

Okan Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Bölümü

Yaşar Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Lojistik sektöründe artan uluslararası rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırarak onları ulusal ve uluslararası firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli Lojistik tasarımcıları olarak iş yaşamına hazırlamayı hedefler.

“Lojistik, söz vermek ve sözünü tutmaktır.”
“Lojistik, sistemli, hedefli ve mantıklı hareketin ve yerleştirmenin bilimidir.”
“Lojistik, maddî ve manevî tüm alışveriş ilişkilerinde zaman ve mekân yönetimi ve kontrolünde duyarlılık yaratacak önemli bir felsefe ve enstrümandır.”

Ömer Baybars Tek

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce) , üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2009 yılında eğitim-öğretim hayatına merhaba demiştir. Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Ömer Baybars Tek, bu alanda Türkiye’de yazılmış ilk geniş kapsamlı üç kitaptan birinin yazarıdır. (Ömer Z. Aşıcı ve Ömer Baybars Tek, Fiziksel Dağıtım Yönetimi, İzmir: Bilgehan Basımevi, 1985). Dr. Ömer Baybars Tek, 1969-1971 yılları arasında Michigan State Universitesi Eli Broad College of Business öğretim üyelerinden, Lojistiğin öncülerinden ve duayenlerinden, dünyaca ünlü, eski dekan vekili Dr. Donald J. Bowersox’un öğrencisi ve takipçisi olmuştur.

1988-1998 yılları arasında University of Maryland European Division’da Marketing, Promotion Management, Organization and Management, Micro Economics ve Macro Economics derslerini vermiştir. Salzburg, İstanbul, Kansas, Atina,Brüksel, Washington, Miami, Chicago, Michigan State Üniversitesi, Gdansk (Polonya), Uluslararası Tüketiciler Birliği 12. Dünya Kongresi’ nde Madrid Complutense’de ve diğer bazı şehirlerde bildiriler sunmuş ,oturum başkanlıkları yapmıştır. NATO yaz semineri ve pazarlama üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılar ve IX. International Logistics and Supply Chain Congress’i düzenlemiş, koordinatörlükler, oturum başkanlıkları, bilim ve yürütme kurulu üyelikleri yapmıştır. Elektronik ticaret ve pazarlama alanında araştırmalar yapmak üzere 2. kez Fulbright bursu ile Michigan State Üniversitesi’ne gitmiştir (2001-2002). 1971 yılında pazarlama üzerine MBA yaptığı bu okulda (The Eli Broad College of Business ve The Eli Broad Graduate School of Management) Marketing and Supply Chain Management Departmanı’nda Consumer Behavior ve Retailing Management derslerini vermiştir.

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK, 1990-1997 yillari arasinda ingilizce eğitim veren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Isletmeciligi ve Yönetimi Yüksekokulu (Bugünkü Denizcilik Fakültesi) Müdürlügü’nü yapmis, müfredata ilk kez Lojistik derslerini koymus ve Türkiye’nin ikinci Güverte (Uzakyol Kaptanı) Bölümü’nü kurmus ve Bölüm Başkanlığı yapmistir.

Dr.Tek, 2001-2002 yılları arasında Michigan State University Eli Broad College of Business Department of Supply Chain Management’da “Tüketici Davranışı” (Consumer Behavior) ve “Perakende Yönetimi” (Retail Management) derslerini vermiştir.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, hem küresel hem de yerel (ülkesel/bölgesel) anlamda Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı’nın yaygınlaşmaya başladığı 1980’li yıllardan itibaren önemli gelişmeler gösteren Lojistik sektörünün gereksinim duyduğu iki yabancı dil bilen, disiplinlerarası bilgi ve beceriye sahip, çok iyi derecede yetişmiş donanımlı insan kaynağını kazandırmayı amaçlamaktadır.

Esasen, 27 Eylül-1 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Hedef 2023 temalı 10. Uluslararası Ulaştırma Şuraa’sı dünyada ve Türkiye’de Lojistik alanında gelecek yıllarda ortaya çıkacak çok çeşitli, onbinlerce ve belki de yüzbinlerce sayıda ve her düzeyden insan kaynaklarına olacak gereksinme fırsatlarını açıkça göstermiştir.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Lojistik sektöründe artan uluslararası rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırarak onları ulusal ve uluslararası firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli Lojistik tasarımcıları olarak iş yaşamına hazırlamayı hedefler.

Programın eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Web Adresi: http://uly.yasar.edu.tr

Yaşar Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.