Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

İstanbul Üniversitesi – İşletme İktisadı Enstitüsü – Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme sürecinin gittikçe hızlandığı ve kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arasındaki rekabete dönüşmeye başladığı bir ortamda; 21. yüzyılın en fazla gelişme göstermesi beklenen üç önemli iş kolundan biri olan ve ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektöründe; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir.

Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

Adayların programa kabulü için lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

http://www.iie.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma

İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Ülkemizde tedarik zinciri yönetimine kamu ve özel sektörün ilgisi her geçen gün artmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ana hedefleri bu alanda mesleki uzmanlıklarını geliştirmek ve akademik çalışmalarda bulunmak isteyenlere bir olanak sunulması, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bilgi paylaşımının sağlanması, yürütülecek tez ve bitirme proje çalışmalarıyla konunun derinlemesine araştırılması ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların artırılmasıdır.

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında “kaynak kullanımı” ve “verimlilik” odaklı çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem çalışma alanlarının başında “Tedarik Zinciri Yönetimi” anlayışının oturtulması ve yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu perspektiften hareketle Yüksek Lisans Programı sadece özel sektör değil aynı zamanda kamu sektöründeki yürütülen çalışmaları da göz önünde bulundurmaktadır. Bu programın üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği için yeni akademik çalışma alanları ve fırsatları yaratacağı öngörülmektedir.Tedarikçilerden nihai tüketici/örgütsel alıcılara kadar zincirde yer alan tüm tarafların rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini azaltmalarına ve sürdürülebilir gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu program ülkemizde benzer başlıklarla sunulan mevcut programlardan farklı olarak sadece “Tedarik Zinciri Yönetimi” konusunu temel almakta ve bu alana odaklanmaktadır. Programda yer alan dersler Tedarik Zinciri Yönetimi’nin yapısını, kavramlarını, işleyiş prensiplerini, işletme fonksiyonları ile tedarikçi ve dağıtım kanal ilişkilerini hem teorik açılardan hem de uygulamaya dönük yönleriyle ele almaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı disiplinler arası nitelik taşımakta ve farklı disiplinleri kapsayan derslerden oluşmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, program içeriğine uygun olarak tedarik zinciri ilke ve stratejilerine ilişkin gerek teorik gerekse pratik bilgileri içeren dersleri kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda; “Satınalma ve Tedarik Zinciri İlkeleri”, “Tedarik Zinciri Stratejileri”, “Veri Analizi ve Kantitatif Karar Alma Teknikleri”, “Tedarik Zincirinde Yönetiminde Modelleme”, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri”, “Maliyet Yönetimi”, “Proje Yönetimi”, “Pazarlama Yönetimi”, “Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi”, “Lojistik Yönetimi”,“Sözleşme Hukuku” derslerine yer verilmektedir.

Yürütülen dersler tezli programda 2 yarıyılı, ikinci öğretim tezsiz programda ise 3 yarıyılı kapsamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için gerekli toplam kredi sayısı minimum 30 kredidir. Yüksek lisans programında yer alan tüm dersler (zorunlu ve seçimlik) 3 kredidir.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, programa katılan öğrenciye mesleki konuda teorik düzeyde derin ve kapsamlı bilgi kazandırmak olup sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterilmesidir. Tüm bunlara ek olarak çalışma hayatında yer alanların akademik gelişim ve kariyerlerini destekleyip güçlendirebilmeleri için derslerin akşam saatlerinde olması büyük bir eksikliği kapatmaktadır.

Programa, Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda kendisini geliştirmek ve kariyerinde bu yönde ilerlemek isteyenleri davet ediyoruz. Programdan elde edilen bilgi ve kazanımların, kamu ve özel sektör uygulamaları ile buluşması ve katma değer yaratıcı faaliyetlere dönüşmesi en büyük temennimizdir.

Prof. Dr. Murat ERDAL
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı

http://siyasal.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi – Tedarik Zinciri Yönetimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının (MLM) temel amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesi ve lojistik alanında yapılacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır.

1980′lerin başlarından itibaren giderek artan bir hızla uygulanmaya çalışılan Lojistik Yönetimi kavramı, bugün modern iş dünyasının üzerinde en çok durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş anlayışlarının değişmesinin, Lojistik Yönetiminin bugün kazandığı anlam üzerinde kuşkusuz büyük etkisi vardır.

Bugün, işletmelerin belkemiği haline gelen Lojistik Yönetimi, küreselleşmenin getirdiği baş döndürücü değişim hızı nedeniyle giderek daha da fazla önem kazanmakta ve işletmelerin başlıca “rekabet avantajı” olarak nitelendirilmektedir.

Bu nedenle, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ekonomimizin atardamarı haline gelen lojistik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi ve birikim sahibi yönetici ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program ayrıca, akademik alanda Lojistik Yönetimi üzerine yapılacak çalışmaların artırılmasını ve bu alanda çalışacak bilim adamlarının yetiştirilmesine basamak olmayı da hedeflemektedir.

Web Adresi: http://ss.ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi – Lojistik Yönetimi

Kara Harp Okulu – Savunma Bilimleri Enstitüsü – Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı

Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bu program kapsamında verilen dersler, uygulamalar ve tez çalışmaları ile; öğrencilere lojistik ve malzeme yönetimi konularını hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde entegre olarak ele alabilme yeteneği kazandırılması, askeri birim ve birliklere etkili bir malzeme ve mühimmat akışı sağlanması konusunda karar verme, problem çözme ve araştırma yapabilme kabiliyetlerinin artırılması ve bu alanda sıkça başvurulan stok kontrol, depolama, ulaştırma, dağıtım yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Malzeme-Tedarik ve Lojistik Yönetimi Programı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ve malzeme ihtiyaç sistemine makro yaklaşımlı, ordu ve kolordu seviyesinde stratejik planlama, programlama ve kontrol yanında, mikro yaklaşımlı, tabur ve bölük seviyesinde operasyonel ve taktik karar alma faaliyetlerini kapsamaktadır. Programın alt disiplinleri; genel lojistik planlama, strateji belirleme, ihtiyaç planlaması, dağıtım ve ulaştırma süreçlerini ele alan Lojistik Yönetimi ve belirlenen ihtiyaçların dış ya da iç kaynaklardan tedarik süreçlerini ele alan Malzeme/Tedarik Yönetimi bilim dallarından oluşmaktadır.

Web Adresi: http://www.kho.edu.tr

Kara Harp Okulu – Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi

Maltepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Küreselleşmenin bir sonucu olarak lojistik sektöründeki gelişmeler lojistik faaliyetlerin taşımacılık ve depolamanın ötesinde dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı hem piyasanın ihtiyaç duyduğu donanımlı lojistik ve tedarik zinciri yönetimi profesyonellerini hem de lojistik alanında akademik çalışmalara katkıda bulunabilecek akademisyenleri yetiştirmek amacıyla açılmış bir programdır. Zorunlu ve seçmeli dersler tasarlanırken hem lojistik, hem ticaret hem de diğer bölümlerden gelecek adaylar dikkate alınmıştır. Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında yüksek lisans yapmak çok önemli bir ayrıcalık olacaktır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak üniversitemiz kütüphanesinde elektronik veri tabanları mevcuttur. Ayrıca uluslararası işletme ve ticaret, finansal yönetim, endüstri mühendisliği ve lojistik yönetimi ile ilgili güncel kitaplar sürekli yayınlar üniversite kütüphanemizde bulunmaktadır.

Programa özel öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilmektedir.

Web Adresi:http://sbe.maltepe.edu.tr

Maltepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.