Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Hakkari Üniversitesi – Yüksekova Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://www.hu.edu.tr

Hakkari Üniversitesi – Lojistik

Galatasaray Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü – Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için lojistik ağlarının ve finansman sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, pek çok şirket için lojistik ağları ve finansman sistemleri birbirlerini büyük ölçüde etkilemekte ve bu iki alanın birlikte ele alınması son derece önemli olmaktadır. Önermiş olduğumuz programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin “Lojistik” ve “Finansman Yönetimi” alanlarındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

http://fbe.gsu.edu.tr

Galatasaray Üniversitesi – Lojistik ve Finansman Yönetimi

Maltepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki gelişmelerin ivmelenmesi paralelinde oluşan uzman ve yönetici taleplerini karşılamak amacıyla açılmış olan programımız tezli ve tezsiz olmak üzere üçüncü yılına girmektedir.

Açıldığı dönemde lojistik, taşımacılık, uluslararası ticaret, depo yönetimi alanlarına odaklanan program, geçtiğimiz yıl depo tasarımı, satın alma ve envanter yönetimi, kalite ve performans yönetimi derslerini de kapsar hale gelmiş, sektörden konferans vermeye çağırılan konuşmacı sayısı arttırılmış ve dersler ağırlıklı olarak vaka bazlı yapılmaya çalışılmıştır.

Sektörde halen hızlı biçimde sürmekte olan transformasyon arz-talep ağları yönetimi, küresel kaynak kullanımı, enformasyon teknolojileri, sözleşme yönetimi, risk yönetimi, yeşil ve tersine lojistik konularını ön plana çıkarmıştır.

Gelişmeleri her zaman yakından izlemekte olan ve lojistik ve Tedarik Zinciri Yüksek Lisans Programını yaşayan bir organizma olarak gören anabilim dalımız gelişen ve önem kazanan konulara ilişkin yeni seçimlik dersler koymakta, proje ve tez konularını bu alanlara yöneltmekte ve her dönem gerçekleştirdiği teknik gezilerle sektörün gereksinimlerini karşılayacak formasyonda güncel bilgilerle dolu uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Web Adresi: http://sbe.maltepe.edu.tr

Maltepe Üniversitesi – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğuş Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Günümüzde gelişimin dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri lojistiktir. Şirketlerin üretim ve satış anlamında küreselleşme sayesinde birçok fırsata sahiptir. Ama yine de doğru ürün veya hizmeti uygun koşullar altında dağıtmak için etkin bir lojistiğe ve tedarik zinciri yönetimine gereksinimleri vardır.

Üniversitelerde lojistik programlarının oluşturulmasında temel belirleyici etmen, lojistik uzmanları için giderek büyüyen fırsatlardır. Geçmişte pek çok üniversitenin, lojistiği ayrı bir alan olarak tanımadıklarını ve lojistiğin özellikle işletme lisans programları içinde yer alsalar dahi bu programlarla nasıl bütünleştirileceğine ilişkin fikir ayrılıkları olduğunu göstermektedir (Langley and Mundy, 1978). 1970’ten sonra, endüstride ve devlette lojistik profesyonellerine artan talepten dolayı, lojistik konusu giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır (Lancioni et al., 2001a).

Lojistik konusu; Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management Development) tarafından, yıllık dünya rekabet edebilirlik sıralamasında anahtar faktörlerden biri olarak sayılmaktadır (IMD, 2006).

Ülkemizde lojistik alanında programa sahip olan yüksek okul ve üniversitelerin sayısı gelişmiş ülkelere göre düşüktür.

Lojistik eğitimi, dinamik ve değişkendir. İyi bütünleştirilmiş ve etkin bir lojistik programı; öğrencilere, iş dünyasıyla başa çıkma ve sektörün gereksinimlerine cevap verme konusunda yardımcı olabilir. Geleceğin lojistikçileri geniş, uygulamalı ve odaklanmış bir öğretimle, analitik ve liderlik becerilerini öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu öğretim genel – lojistiği bir yan konu olarak gören yüksek lisans ve/veya doktora programlarıyla yeterli olamaz.

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi doktora programı ülkemizde bu alandaki eğitim/öğretim ve araştırma boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bu amaç için gerekli altyapı, kadro, yetkinlik ve finansmana sahiptir.

Sonuç olarak, Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora programıyla; tüm dünyada gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlanmış ve ülkemizde de eksikliği duyulan lojistik eğitimini ve araştırma çalışmalarını etkin akademik kadrosu ile başarılı bir biçimde yürütmek; sektörde eksik olan yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları için Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı eğitim dili İngilizce olan tezli bir programdır. Bir akademik yılda her biri 14 haftalık 2 dönem olup, normal süresi 10 dönemde tamamlanmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da ilgili bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa katılabilirler. Yalnızca lisans derecesine sahip öğrenciler 48 kredi (16 ders) ile seminer ve doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler 24 kredi (8 ders) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamaları sonrası mezun olma hakkını kazanırlar.

Araştırma Alanları:
Lojistik Sistemleri, Ulaştırma Sistemleri, Tedarik Zinciri Sistemleri

Web Adresi: http://www.dogus.edu.tr/

Doğuş Üniversitesi – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Web Adresi: http://www.cumhuriyet.edu.tr/

Cumhuriyet Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.