Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Galatasaray Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü – Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için lojistik ağlarının ve finansman sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, pek çok şirket için lojistik ağları ve finansman sistemleri birbirlerini büyük ölçüde etkilemekte ve bu iki alanın birlikte ele alınması son derece önemli olmaktadır. Önermiş olduğumuz programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin “Lojistik” ve “Finansman Yönetimi” alanlarındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

http://fbe.gsu.edu.tr

Galatasaray Üniversitesi – Lojistik ve Finansman Yönetimi

Maltepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki gelişmelerin ivmelenmesi paralelinde oluşan uzman ve yönetici taleplerini karşılamak amacıyla açılmış olan programımız tezli ve tezsiz olmak üzere üçüncü yılına girmektedir.

Açıldığı dönemde lojistik, taşımacılık, uluslararası ticaret, depo yönetimi alanlarına odaklanan program, geçtiğimiz yıl depo tasarımı, satın alma ve envanter yönetimi, kalite ve performans yönetimi derslerini de kapsar hale gelmiş, sektörden konferans vermeye çağırılan konuşmacı sayısı arttırılmış ve dersler ağırlıklı olarak vaka bazlı yapılmaya çalışılmıştır.

Sektörde halen hızlı biçimde sürmekte olan transformasyon arz-talep ağları yönetimi, küresel kaynak kullanımı, enformasyon teknolojileri, sözleşme yönetimi, risk yönetimi, yeşil ve tersine lojistik konularını ön plana çıkarmıştır.

Gelişmeleri her zaman yakından izlemekte olan ve lojistik ve Tedarik Zinciri Yüksek Lisans Programını yaşayan bir organizma olarak gören anabilim dalımız gelişen ve önem kazanan konulara ilişkin yeni seçimlik dersler koymakta, proje ve tez konularını bu alanlara yöneltmekte ve her dönem gerçekleştirdiği teknik gezilerle sektörün gereksinimlerini karşılayacak formasyonda güncel bilgilerle dolu uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Web Adresi: http://sbe.maltepe.edu.tr

Maltepe Üniversitesi – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğuş Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Günümüzde gelişimin dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri lojistiktir. Şirketlerin üretim ve satış anlamında küreselleşme sayesinde birçok fırsata sahiptir. Ama yine de doğru ürün veya hizmeti uygun koşullar altında dağıtmak için etkin bir lojistiğe ve tedarik zinciri yönetimine gereksinimleri vardır.

Üniversitelerde lojistik programlarının oluşturulmasında temel belirleyici etmen, lojistik uzmanları için giderek büyüyen fırsatlardır. Geçmişte pek çok üniversitenin, lojistiği ayrı bir alan olarak tanımadıklarını ve lojistiğin özellikle işletme lisans programları içinde yer alsalar dahi bu programlarla nasıl bütünleştirileceğine ilişkin fikir ayrılıkları olduğunu göstermektedir (Langley and Mundy, 1978). 1970’ten sonra, endüstride ve devlette lojistik profesyonellerine artan talepten dolayı, lojistik konusu giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır (Lancioni et al., 2001a).

Lojistik konusu; Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management Development) tarafından, yıllık dünya rekabet edebilirlik sıralamasında anahtar faktörlerden biri olarak sayılmaktadır (IMD, 2006).

Ülkemizde lojistik alanında programa sahip olan yüksek okul ve üniversitelerin sayısı gelişmiş ülkelere göre düşüktür.

Lojistik eğitimi, dinamik ve değişkendir. İyi bütünleştirilmiş ve etkin bir lojistik programı; öğrencilere, iş dünyasıyla başa çıkma ve sektörün gereksinimlerine cevap verme konusunda yardımcı olabilir. Geleceğin lojistikçileri geniş, uygulamalı ve odaklanmış bir öğretimle, analitik ve liderlik becerilerini öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu öğretim genel – lojistiği bir yan konu olarak gören yüksek lisans ve/veya doktora programlarıyla yeterli olamaz.

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi doktora programı ülkemizde bu alandaki eğitim/öğretim ve araştırma boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bu amaç için gerekli altyapı, kadro, yetkinlik ve finansmana sahiptir.

Sonuç olarak, Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora programıyla; tüm dünyada gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlanmış ve ülkemizde de eksikliği duyulan lojistik eğitimini ve araştırma çalışmalarını etkin akademik kadrosu ile başarılı bir biçimde yürütmek; sektörde eksik olan yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları için Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı eğitim dili İngilizce olan tezli bir programdır. Bir akademik yılda her biri 14 haftalık 2 dönem olup, normal süresi 10 dönemde tamamlanmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da ilgili bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa katılabilirler. Yalnızca lisans derecesine sahip öğrenciler 48 kredi (16 ders) ile seminer ve doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler 24 kredi (8 ders) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamaları sonrası mezun olma hakkını kazanırlar.

Araştırma Alanları:
Lojistik Sistemleri, Ulaştırma Sistemleri, Tedarik Zinciri Sistemleri

Web Adresi: http://www.dogus.edu.tr/

Doğuş Üniversitesi – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Cumhuriyet Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Web Adresi: http://www.cumhuriyet.edu.tr/

Cumhuriyet Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Işık Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Lojistik işletme biliminin en eski alanlarından birisidir. İnsanların bir yerden başka yere hareketiyle (göç veya askeri amaçlı) ve ticaretiyle başlamıştır. Günümüzde lojistikçiler bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sistemin diğer bir deyişle bir kuruluşun tedarik zincirini organize edip, eşgüdümünü sağlayan uzmanlardır. Bir ürünün ortaya çıkmasını, dağıtılmasını, ve yerine ulaştırılmasını yani ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetirler. Lojistik uzmanları satın alma, nakliye, depolama, stoklama ve nihai kullanıcıya ulaştırma faaliyetlerini gözetirler. Basit bir üründen askeri malzemeye kadar değişik ürünlerin ve insanların bir yerden başka yere hareketini yönetirler.

Lojistik daha çok imalat sanayi ve perakendecilik çerçevesinde düşünülmesine karşın daha geniş bir alana sahiptir. Enerji, finans, iletişim, bilişim teknolojileri gibi sektörler başta olmak üzere kamu kesimi de dahil bir çok alanda lojistik uzmanlarına ihtiyaç vardır. Uluslararası ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte kalifiye lojistik elemanlarına olan talep artmaktadır.

Uluslararası lojistik yönetimi programı bu ihtiyaçlar düşünülerek işletme temeli üzerinde uluslararası ticaret programı ile bir sinerji yaratacak bir biçimde ve uluslar arası niteliğine ağırlık verilerek tasarlanmıştır.

Neden Işık Uluslararası Lojistik Yönetimi

Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak uluslararası ticaret hacmi büyük ölçüde artış göstermiştir. Buna paralel olarak lojistik yönetimi, taşımacılık, ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında uzman kalifiye elemana ve yöneticilere duyulan ihtiyaç bu alanlarda branşlaşmayı gerekli kılmış ve bu donanıma sahip kişilerin değerini oldukça arttırmıştır.

Işık Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi programı bu ihtiyaca cevap vermek üzere İşletme Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Programın en önemli avantajlarından biri İşletme Bölümü’nün en başarılı programlarından biri olan Uluslararası Ticaret programı ile sinerjik olacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Programda güçlü teorik altyapının yanısıra vaka çalışmasına dayalı öğretime ağırlık verilerek öğrencilerin pratik uygulamaları tecrübe etmeleri sağlanmaktadır. Öğretim kadrosu konusunda uzman çok değerli akademisyenlerden ve lojistik sektöründe uzun yıllar deneyimli üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır.

Lojistik yönetimi konu itibarıyla uygulama temelli bir alandır. Bu sebeple öğrenciler mümkün olduğunca çok staj yapmak konusunda teşvik edilir. Kariyer merkezimiz staj ve iş imkanları konusunda öğrencilerimize önemli destek vermektedir. Işık Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi programı, yapısı ve içeriği itibarı ile son derece geniş iş imkanları sağlamaktadır. Öğrencilerimiz tedarik zinciri yönetimi, taşımacılık, ve gümrükleme alanlarında da uluslararası boyutta uzmanlık kazanıp iş piyasasında önemi bir avantaja sahip olarak programdan mezun olurlar.

Web Adresi: http://www.isikun.edu.tr

Işık Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.