Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Dokuz Eylül Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkiye’de bir Denizcilik Fakültesi bünyesinde ilk kez kurulan Lojistik Yönetimi Bölümü, lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını bütünleşik bir yaklaşım çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu bölümde lisans eğitiminin başlatılması planlanmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler istihdam alanı olarak lojistik faaliyet gerçekleştiren imalat ve hizmet sektörlerinde görev alabileceği gibi bu tür işletmelere hizmet eden lojistik aracı kuruluşlarda da (üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcı) yer bulabilecek, kamu sektöründe de görev alabileceklerdir. Bu bölüm, Türkiye’de bu konuda ihtiyacı hissedilen bilimsel araştırma konusunda da önemli bir eksikliği dolduracaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, eğitime başladığı 1988 yılından bu yana misyonu gereği lojistik yönetimi konularında bilimsel araştırma yapmakta ve özellikle Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde bu konulara ilişkin dersleri öğretim programında barındırmaktadır.

Ayrıca, “Lojistik” alanında Türkiye’de ilk lisansüstü eğitim programları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlatılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2000-2001 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlayan “Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans” programı ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlayan “Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans” programları da Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı kapsamında Denizcilik Fakültesi bünyesinde yürütülmüştür. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde Denizcilik Fakültesi işbirliği ile başlatılmış olan “Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı” ve Tezsiz Yüksek Lisans programı da Türkiye’de bir ilk olup Denizcilik Fakültesi ağırlıklı bir akademik kadro ile yürütülmektedir.
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları incelendiğinde lojistik eğitimine yönelik olarak çok sayıda ön lisans programı bulunmasına karşın, lojistik eğitimine ve bilimsel araştırmalarına yönelik olarak yalnızca on üniversitesinin bölümleri ve lisans programları yer almaktadır. Bu üniversitelerden iki adedi devlet üniversitesi, diğerleri ise vakıf üniversiteleridir. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Türkiye’de bir Denizcilik Fakültesi’nde kurulan ilk Lojistik Yönetimi Bölümü olması nedeniyle denizcilik eğitimimiz açısından da bir ilki ifade etmektedir.

http://www.sbe.deu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik Yönetimi

Galatasaray Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de pazarlama faaliyetleri yanında lojistik sektörü hızla gelişen bir sektör ve nitelikli insan gücü de bu sektörün gelişimi için gerekli en önemli faktörlerin başında geldiğine göre, her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin önemi kendiliğinden öne çıkmaktadır. Sektörün nitelikli insan gücüne ihtiyacı büyük boyutlardadır. Bu nedenle, eğitimde kaliteye önem veren üniversitemizin “Pazarlama ve Lojistik Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı açarak bu konuda hem öncü hem de sektöre nitelikli elemanlar kazandırmasını diliyoruz.

http://sbe.gsu.edu.tr

Galatasaray Üniversitesi – Pazarlama ve Lojistik Yönetimi

Gaziantep Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı

Ekonomik ve siyasi sınırların iyice belirsizleştiği günümüz küreselleşme çağında uluslar arası ticaret ülke ekonomilerinde artan oranda önem kazanmaktadır. Bu sürecin en önemli dinamiklerinden olan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler bir yandan piyasalar arasında etkileşimi artırarak, diğer yandan ulaştırma olanaklarını geliştirerek Dünya ticaret hacmini yükseltmektedir. Artık geleneksel sektörlerde daha çok sayıda ürünün dış ticareti yapılırken, dijital enformasyon ürünlerinin de yaygınlaşmasıyla tamamen yeni ürünler uluslar arası ticarete konu olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu lojistik fonksiyonuna önem kazandırmıştır. Katma değerli faaliyetlerin entegrasyonuyla birlikte tedarik zinciri yönetimi firmaların verimlilik ve etkinlik odaklı çalışmalarında başlıca ilgi alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda uluslararası ticaret ve lojistik çağdaş ekonomilerde itici güç işlevi görmektedir.

Verimlilik kazanımlarıyla birlikte rekabet gücümüzün ve toplumsal refahımızı gelişmesi tüm ekonomik süreçlerin iyi yönetilmesiyle sağlanabilir. Üretimden pazarlamaya bütün aşamaların kavranması bu süreçlerin iyi yönetiminde ön şarttır. Bu çerçevede bölümümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomik faaliyetlerin tamamını net şekilde görebilmeyi sağlayacak teorik ve pratik bilgi birikimine yönelik eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bölümde Uluslararası Ticarete ve Lojistik’e ilişkin temel bilgilerin edinimine ek olarak uygulamada yaşanan sorunları ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Uluslararası ticaret ve lojistiği tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle program oluşturulurken iktisat-işletme dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere yer verilmiştir.

Web Adresi: http://www.gantep.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

http://www.iticu.edu.tr

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Lojistik Yönetimi

İstanbul Üniversitesi – İşletme İktisadı Enstitüsü – Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme sürecinin gittikçe hızlandığı ve kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arasındaki rekabete dönüşmeye başladığı bir ortamda; 21. yüzyılın en fazla gelişme göstermesi beklenen üç önemli iş kolundan biri olan ve ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektöründe; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir.

Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

Adayların programa kabulü için lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

http://www.iie.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.