Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

İstanbul Arel Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümün amacı da, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir. Sektörün bu konuda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Ayrıca yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların, ihtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Bölüm programının disiplinlerarası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Yaz aylarında ise mesleki bilgilerinin uygulama alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan staj zorunlulukları vardır. Bu bölüme YGS6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Çalışma Alanları

Dört yıllık bu bölümün mezunları, ulusal ya da uluslararası lojistik ve taşımacılık kuruluşlarının planlama, pazarlama, satış, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve “Tedarik Zinciri” yönetimini gerçekleştiren kuruluşların ilgili departmanlarında çalışabilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalışma ve iş imkanı bulunmaktadır.

Web Adresi: http://www.arel.edu.tr

İstanbul Arel Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İstanbul Bilgi Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü (İngilizce)

Askeri bir kavram olarak ortaya çıkan ve zaman içerisinde işletme yaşamına adapte edilen lojistik, günümüzde işletmelerin temel rekabet avantajı yaratma stratejileri arasında yer almaktadır. Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileriyle geçmişe kıyasla daha bilinçli, seçici ve fiyat hassasiyeti yüksek olan tüketicilere doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunma süreci daha da önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca, uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünün ortaya çıkması, dış ticaretin küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir iş koluna dönüşmesini de beraberinde getirmiştir. Program, güncel dış ticaret işlemleri ve finansman usulleri konularında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Programı, küreselleşen dünyada ‘’geleceğin mesleği’’ olan ve bu alanda profesyonelleşmeyi hedefleyen bireylere kendine yatırım yapma fırsatı sunan ve eğitim dili İngilizce olan 4 yıllık lisans programıdır.

Programın ilk iki yılında Lojistik İlkeleri ve İşletme Lojistiği Yöntemi gibi temel derslere yer verilecektir. İlgili diğer programlardan uzmanlaşmak istedikleri alanlarda ders seçebilecek olan öğrenciler, son iki yılda ise tamamen uygulama ve uzmanlaşmaya yönelik olarak Lojistik Planlama ve Modelleme, Taşımacılık Mevzuatı ve Belgeleme, Lojistikte Bilgi Sistemleri gibi dersler alacaklardır.

Program kapsamında yer alan Denizcilik Hukuku, Denizcilik Taşımacılığı, Lojistikte Uygulamalı Atölye gibi dersler aracılığıyla, öğrenciler, lojistik ve taşımacılık endüstrisinin farklı konularında uzmanlaşma fırsatına sahip olacaktır.

Web Adresi: http://www.bilgi.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü (Türkçe – İngilizce)

Gelişim Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün amacını; sektörünün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla üniversite sanayi işbirliği içerisinde olarak bu alanda bilgi birikimi yaratmak, geliştirmek; lojistik ve taşımacılık sektörü ile işletmelerin lojistik konularının yönetimi için katkı sağlayacak sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, yüksek karakterli alanında uzman ve yönetici yetiştirmek ve nihayet bunu toplumla paylaşmak oluşturmaktadır.

Gelişim Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, Lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi, konusunda uzman çok değerli akademisyenlerden ve lojistik sektöründe uzun yıllar deneyimli üst düzey yöneticilerden oluşan öğretim kadrosu ile mezunlarına son derece geniş iş imkanları sağlamaktadır. Öğrencilerimiz tedarik zinciri yönetimi, taşımacılık ve gümrükleme alanlarında da uluslararası boyutta uzmanlık kazanıp iş piyasasında önemi bir avantaja sahip olarak programdan mezun olurlar.

Web Adresi: http://www.gelisim.edu.tr

İstanbul Gelişim Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Günümüzde lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir büyüme hedefinde ve rekabet edebilirlikte en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmıştır. Hızlı küreselleşme ve artan ticaret hacmi ile birlikte, işletmelerde lojistik faaliyetlerinin de uluslararası yapıya dönüştürülmesi ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası lojistik aktivitelerinin hacmi, uluslararası ticaretin gerektirdiği şekilde, gelişen iletişim, paketleme ve taşıma teknolojilerindeki ilerlemeler ile de desteklenerek hızla artmış ve uluslararası lojistik yönetimi kendi içinde tasarlanması ve yönetilmesi gereken bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği, bir çok ticari faaliyetin geçiş yeri olması nedeni ile de uluslararası lojistiğin ülkemiz için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı gerek ülkemizde gerekse uluslararası piyasalarda, yüksek donanımlı ve konusunda uzman uluslararası lojistik yöneticilerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

İKBÜ-İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümümüzün amacı, çağımızın küresel iş ortamına ve sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek yaratıcı ve esnek bir düşünce yapısına, etkin iletişim becerisine, toplumsal sorumluluk ile kurumsal ve kişisel etik bilincine, liderlik niteliklerine ve dünya standartlarına uygun Uluslararası Lojistik Yönetimi bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. Profesyonel hayatta başarılı olmak ve uluslararası lojistik yönetimi kariyerinde yükselmek için öğrencilerimiz, lojistik operasyonlarının analiz ve yönetimi, tedarik zinciri ve uluslararası lojistik sistem tasarımı ve simülasyonu, üretim operasyonlari ve envanter yönetimi, satın alma yönetimi, dağıtım ve depo işlemlerinin yönetimi de dahil olmak üzere lojistik faaliyetlerini içeren bir çok alanda hem teorik hem pratik uygulamaların yer alacağı eğitimimizle donatılacaklardır.

Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümümüzde, öğrencilerimizin sahip olacakları alan bilgi ve becerilerine ek olarak, hem içinde bulundukları toplumu hem de kendilerini sürekli iyileştirme bilincinde bireyler olmalarını sağlayacak nitelik ve becerileri de kazandıracağız. Bu kapsamda programımız, aşağıdaki yetkinliklere sahip lider kişilikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

– Küresel düzeyde etkin iletişim becerisi
– Esnek, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerisi
– Analitik düşünme ve problem çözme becerisi
– Liderlik ve girişimcilik nitelikleri
– Toplumsal sorumluluk ve profesyonel etik anlayışı
– Küresel etkinlik için yabancı dilde iletişim kurma becerisi

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunlarımız, uluslararası işletmelerin planlama, malzeme, lojistik, satın alma ve diğer bölümlerinde, lojistik hizmeti veren firmalarda, danışmanlık firmalarında ve uluslararası ticaret ve lojistik konusunda araştırma yapan çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Vizyon

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nün vizyonu kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamaktır.

Misyon

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nün misyonu küresel, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında geleceğin lider uluslararası lojistik yöneticilerini yetiştirmek, öğretim üyelerinin akademik ve profesyonel gelişmelerini desteklemek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermektir.

Web Adresi: http://www.kemerburgaz.edu.tr

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

İstanbul Üniversitesi – Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi – Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Ülke olarak 1980’lerin ilk yarısında başlayan dünyaya açılma çabamız, bugün ekonomik gelişme yarışında başarılı olmak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek yolunda ilerlemektedir. Günümüzde, yoğun rekabet sonucu ekonomik ilişkiler ulusal sınırlarımızı aşmış ve buna paralel olarak birçok işletmemiz çok uluslu, çok ürünlü ve çok sektörlü karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum ise bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünün hızla büyümesine neden olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde, ülkemiz lojistik sektörü çok büyümüş ve dünyanın 40’tan fazla ülkesiyle işbirliği yapar duruma gelmiştir. Öte yandan Avrupa Birliği’nin lojistik sektörü ve ilişkili sektörlerle ilgili getirdiği normlar ve direktifler, ülkemizde eğitimli insana olan ihtiyacı hızla arttırmış ve sektör bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaştırma ve lojistik konusunda lisans eğitimi verecek bir Yüksekokul kurulması talebinde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi Senatosu bu talebi değerlendirmiş ve 1999 yılında Türkiye’nin ilk ve tek “Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu”nu ülkemiz açısından son derece önemli olan bir görevi gerçekleştirmek ve “ulaştırma ve lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte, bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. 1999–2000 Eğitim ve Öğretim yılında 65 öğrenciyle kapılarını öğretime açan Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, 2003–2004 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Verilen lisans eğitimi isteğe bağlı bir yıl hazırlıkla (yabancı dil) beraber toplam beş yıldan oluşmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu” olmak yolunda ilerlemektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nda, teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir eğitim programı benimsenmiş ve bu amaçla akademisyenler tarafından verilen teorik derslerin yanı sıra sektörde uzun yıllar sonunda tecrübe kazanmış yöneticilerin verdikleri çeşitli dersler de Yüksekokul eğitim programına eklenmiştir. Bunun yanı sıra başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) olmak üzere, sektörel kuruluşların işbirliği ile öğrencilere yaz dönemlerinde staj programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Temel amaç, yabancı dil bilen ve sektörün uygulamalarına fiilen çalışarak katılıp yetişen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı bilgileri de almış, nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Yüksekokul öğrencileri, okulumuzun kurulduğu 1999 yılından 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi’ne ait binanın içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam etmiş, daha sonraUluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde, 44 firma ile oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yaptırılan yüksekokul binasına geçmiştir.

2004 yılının bahar yarıyılında hizmete giren yüksek okul binası, iki kat olarak inşa edilmiştir.

Toplam 6.500 m2 kapalı alana sahip olan yüksek okul binası; zemin katında 3 adet 120 kişilik, 1 adet 80 kişilik, 2 adet 60 kişilik dershaneye, 1 adet bilgi işlem (bilgisayar) dershanesine, yabancı dil sınıflarına, konferans salonuna, öğrenci bürosu, ayniyat, kütüphane ve kafeteryaya, birinci katta ise müdürlük ve idari ofislerle, öğretim üyeleri odalarına ve seminer salonlarına sahiptir.

Arazinin büyüklüğü geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine imkân sağlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerimiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin imkanlarından yararlanabilmektedir.

Misyonumuz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nun misyonu, paydaşları ile yüksek düzeyli işbirlikleri gerçekleştirerek Ulaştırma ve Lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş, katılımcı ve konusuyla ilgili akademik olduğu kadar uygulamaya da yönelik eğitim programları düzenlemek; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren öğrenciler yetiştirmek; alanında stratejik ve yürütülebilir bilimsel çalışma ve araştırmalar gerçekleştirerek bilgi üretmek; girişimci ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime ve öncülük etmektir.

Vizyonumuz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nun vizyonu ise, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan ve sürekli talep gören “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, ürettiği bilgilere güvenilen ve değer verilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere sahip lider bir eğitim kurumu” olmaktır.

Web Adresi: http://ulyo.istanbul.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi – Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.