Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Mersin Üniversitesi – Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Endüstrinin, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan Lojistik ve Liman İşletmeciliği programı, çok geniş çalışma alanına sahiptir. Yaşanan hızlı değişim ve globalleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda Lojistik kavramı giderek daha çok önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra taşımacılık ve depolama faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen Lojistik kavramı günümüzde ise, 21. yüzyılın en önemli iş kollarında biri haline gelmiştir. Ülkemiz güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir.

Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım olanakları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak, lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası bir lojistik merkezi haline dönüşme süreci devam ederken, Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne gereksinim duymaktadırlar. Bu anlamda, Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacaklardır.

Programın Amacı; sektörün gereksinme duyduğu uzman ara elemanları sektörün hizmetine sunmaktır. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirdiğinden. bilimsel gelişmelere uygun şekilde lojistik elemanların yetişmesine olanak sağlamaktır.

Programın Hedefi; Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları zerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Mersin Serbest Bölgesi, Mersin Limanı gibi kurum ve kuruluşlar, üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılmasındaki Mersin’in anahtar konumunu ön plana çıkarmaktadır. Bu da lojistik faaliyetlerinin yoğunlaşmasına, Liman işlemlerinin uzman elemanlarca yapılmasına olan ihtiyacın her geçen gün artmasına yol açmaktadır. İki yıllık bu eğitim süresinin sonucunda mezun olan öğrenciler Lojistik ve Liman İşletmeciliği ile ilgili temel bilgilerin yanısıra, genel iktisat, pazarlama, muhasebe ve finans alanları ile ilgili de bilgilerle donatılmış olacaklardır.

Web Adresi: http://sbmyo.mersin.edu.tr

Mersin Üniversitesi – Lojistik

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Dalaman Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Uluslararası ticaretin ana öğesi durumunda olan taşımacılık sektöründe, işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, temel ve programlama düzeyinde bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Muğla Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu “Lojistik Programı” ihthalat ihracatta oldukça önemli bir yere sahip taşımacılık faaliyetleri kapsamında yukarıda sayılan becerilere sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans Tamamlama (Dikey Geçiş)

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve Çalışabilecekleri Alanlar

Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusu ithalat ihracat işletmeleri için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle mezunlar, işletmelerin lojistik birimlerinde görev alabilecekleri gibi, denizcilik işletmelerinde, özel aracı gümrükleme kuruluşlarında, hava, kara ve deniz kargo işletmelerinde ve limanlarda istihdam edilebilirler.

Yabancı Dil Hazırlık

Lojistik Programı öğrencileri seçmeli olarak yabancı dil hazırlık programını almaktadırlar. Öğrencilerin Muğla Merkez yerleşkesinde Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık programına devam edebilmeleri için eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavı’na katılmış olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, sertifika alarak ön lisans öğrenimlerine devam ederler.

Web Adresi: http://www.dalamanmyo.mu.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Lojistik

Mustafa Kemal Üniversitesi – Lojistik Programı

Antakya Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Losjisitik programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Günümüzde rekabet faktörlerinin belirleyicisi olan müşteri ihtiyaçlarının zamanında teslim edilmesine hizmet eden ulaştırma bu progamın temel taşlarından biridir.

Hangi sektörde olursa olsun ulaştırma ve lojisitik ihtiyaç duyulan ve olmazsa olmaz bir yapı arz eder. İster hizmet ister imalat ve sanayi sektörü olsun üretilen mal ve hizmetin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasında ulaştırma ve lojistik uygulamasına yer vermek zorundadır.

Bireysel ulaşımdan, mal hizmet taşımacılığına, askeri sevkiyat bilgisinden basit ürün dağıtımına kadar her sektörde bu programdan mezun olacak öğrencilerimizin çalışma imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca, özellikle mal ve hizmet taşınmasında yurt içi ve yurt dışı hizmet veren firmaların gün geçtikçe bu konuda eğitimli ve nitelikli personel ihtiyacı duyduğu bilinen bir gerçektir.

Kısaca, Sektör ayrımı belirtilmeksizin ulaştırma ve lojisitik faaliyetini yerine getiren imalat, sanayi, dış ticaret ve hizmet işletmelerinde öğrencilerimiz kolaylıkla iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır. Hatay ilindeki naklİye firmaları, dış ticaret şirketleri ve Antakya Gümrüğü’nün varlığı öğrencilerimizin kendi illerinde istihdam edilmesine fırsat vermektedir.

Web Adresi: http://www.mku.edu.tr/myo/antakyamyo/

Denizcilik Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Uluslararası ve ulusal pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışacak elemanı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

Web Adresi: http://www.mku.edu.tr/main.php?location=denizcilikmyo

Reyhanlı Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Uluslararası ve ulusal pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışacak elemanı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

Web Adresi: http://www.mku.edu.tr/main.php?location=remyo

Yayladağı Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Günümüzün iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır.

Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının gündemine girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemileri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdir.

Lojistik meslek dalı; ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Lojistik meslek elemanı dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.

Web Adresi: http://www.mku.edu.tr/main.php?location=yayladagimyo

Mustafa Kemal Üniversitesi – Lojistik

Namık Kemal Üniversitesi – Lojistik Programı

Çerkezköy Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Bu programın amacı; Öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, ayrıca taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.

Çalışma Alanları

Bu bölüm mezunları, tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilmekle birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında çalışabilirler. Ayrıca dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık yani hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık ve kargo taşımacılığı gibi hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptirler.

Web Adresi: http://cerkezkoymyo.nku.edu.tr

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümün amacı da, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insangücü yetiştirmektir. Sektörün bu konuda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Ayrıca yasal bir düzenleme ile, taşıma ve lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, ihtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Bölüm programının disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler eğitimi alırlar. Yaz aylarında ise mesleki bilgilerinin uygulama alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan staj zorunlulukları vardır.

Web Adresi: http://sbmyo.nku.edu.tr

Namık Kemal Üniversitesi – Lojistik

Nevşehir Üniversitesi – Gülşehir Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik programının amacı, işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Programın Sunduğu Olanaklar ve Eğitim Sistemi

İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dahilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsamaktadır. Sektörün bu ve benzeri ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmakta, ders programında güncel sektörel gelişmelerle ve örnek olaylarla zenginleştirilmiş, tüm taşıma türlerine yönelik (karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı) dersler bulunmakta ve alınan sınıf eğitimi öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmelerine imkan sağlayacak bir staj programı ile desteklenmektedir. Eğitim öğretim dönemlerinde lojistik sektörünün başarılı yönetici ve uzmanlarınca verilen seminerler ve yerinde eğitim anlayışı ile sektör üyesi başarılı firmalara yapılan ziyaret/gözlem aktiviteleri öğrencilerin alanlarında gelişimine ve sektörü yakından tanımalarına yardımcı olmaktadır.

Programın Öğrencilere Kazandırdıkları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Programdan mezun öğrenciler lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaklar, temel bilgisayar bilimlerini ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilecekler, uygulamalı dersler ve staj programları sayesinde öğrendiklerini alanlarında uygulayabileceklerdir. İki yıllık yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik gibi lisans programlarına geçiş yaparak mesleki bilgilerini geliştirme ve ilerleme imkanına da sahiptirler.

Mezunların Çalıştıkları Alanlar

Programdan mezun öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebileceklerdir. Ayrıca her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilme, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilme alternatiflerine de sahip olabileceklerdir.

Web Adresi: http://gulsehirmyo.nevsehir.edu.tr

Nevşehir Üniversitesi – Lojistik
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.