Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Çağ Üniversitesi – Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik; işletmelerin yaşamlarını sürdürmelerinde ihtiyaç duyulan her türlü desteğin etkili ve ekonomik biçimde sağlanabilmesi için yapılması gerekenlerin tümüdür. Bu bağlamda; ihtiyaçların saptanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, kullanımı, taşınması, depolanması, tasnifi, bakımı ve idamesi ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Ülkemizin jeopolitik konumu ve Üniversitemizin bulunduğu bölgenin özellikleri; Ulusal ve Uluslararası Ticaretin esas unsurlarından biri olan lojistik sektörünün önem ve işlevini tartışmasız biçimde ortaya koymaktadır.

Lojistik Program’ının amacı; işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak, lojistik konusunda temel bilgilere sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, müşteri ilişkilerini yürütebilecek nitelikli Lojistik Meslek Elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu çercevede; sözü edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1.Sınıf öğrencilerine iktisat, işletme, bilgisayar, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra lojistik esasları okutulmakta, 2. Sınıfta ise dış ticaret, üretim yönetimi, taşıma sistemleri, hukuka giriş, uluslararası ticaret hukuku, lojistik maliyet analizi, uluslararası pazarlama gibi derslerle lojistik formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program; yoğun bir yabancı dil eğitimi ve bilgisayar uygulamaları ile desteklenmekte ve öğrencinin ilgi alanına yönelik seçimlik dersleri kapsamaktadır.

Program mezunları için; dış ticaret, ulaşım ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalarda iş olanakları mevcuttur. Lojistik Programı; ülkemiz için oldukça yeni bir alandır ve her geçen gün gelişme göstermektedir. Öğrencilerin program tercihlerinde üst sıralarda yer almaktadır. AB süreci ve Ülkemizin Dış Ticaret hacminin hızla artması, ayrıca Üniversitemizin bulunduğu bölgenin ilk ve tek programı olması iş fırsatları için avantaj sunmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Finansman ile Uluslararası Ticaret bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Bu programda okuyan öğrenciler ayrıca Meslek Yüksek Okullarının Uluslararası Ticaret ve İşletme Programlarına da yatay geçiş yapabilirler.

Web Adresi: http://www.cag.edu.tr

Çağ Üniversitesi – Lojistik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Lojistik Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Lojistik

Üretim, ticaret ve lojistik birbirlerinin ayrılmaz bütünleyicileridirler. Dolayısıyla bir malın üretim noktaları ile tüketim noktaları aynı yerde değilse lojistiğe her zaman ihtiyaç vardır.

Öte yandan Türkiye, hem kalabalık nüfus yapısıyla büyük bir pazar olarak düşünüldüğünden, hem de doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde oluşacak fiziksel mal hareketlerinde avantajlı köprüsel konumu nedeniyle gitgide daha önemli bir hale gelmektedir. Ekonomik krize rağmen birçok yabancı lojistik şirketinin Türkiye’de partner aramaları ve şirket evlilikleri gerçekleştirmeleri bunun en önemli göstergelerindendir.

Lojistik, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

Yetkinlikler

Programlarımız günümüzdeki modern kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu çevreci bir bilince ve tedarik zinciri odaklı bir bakış açısına sahip, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyerek sektörel uygulamalarda yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.

İş İmkanları

Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Program Tanımı

Bu program lojistik alanında çalışmak isteyen öğrencilere konu ile ilgili teknik gelişmeleri öğretmektedir. Program çerçevesinde tedarik zinciri stratejisi ve konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepo ve depoculuk, malzeme tedarik gibi konular kapsanmaktadır.

Programın Amacı

Şojistik, sorunları ve bu sorunların çözüm yöntemlerinin temel kavramları açıklamak, ve aynı zamanda ulaştırma, depolama, lojistik olarak teknik ve bilimsel bilgi, problem çözme becerisi kazandırılan bireyler sağlamaktır.

Çan Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://canmyo.comu.edu.tr

Yenice Meslek Yüksekokulu Lojistik – Lojistik Programı

Web Adresi: http://yenice.comu.edu.tr

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Lojistik

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web: Adresi: http://web.deu.edu.tr/seferihisarmyo/

Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik

Dumlupınar Üniversitesi – Lojistik Programı

Domaniç Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik Programı, öğrencilerini, alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olmanın öneminin bilincinde, iş kültürüne sahip, ülkemizi ve dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel olarak da takip eden, iletişim becerileri yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Web Adresi: http://domanicmyo.dpu.edu.tr/

Gediz Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında dış ticaret, satış ve pazarlama ile lojistik şirketlerin dış ticaret, gümrük ve taşımacılık birimlerinde çalışabilecek; işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak bireyler yetiştirme hedeflenmektedir.

Web Adresi: http://gedizmyo.dpu.edu.tr

Hisarcık Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://hisarcikmyo.dpu.edu.tr

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://kmyo.dumlupinar.edu.tr/sosyalBilimler/index.php

Simav Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Günümüzde, özellikle ulaşım ve taşımacılık alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler, her alanda olduğundan daha fazla, lojistik hizmetlerin verildiği piyasalarda ve özellikle bu piyasaların temel dinamikleri olan lojistik sektörlerinde hissedilmektedir. Söz konusu bu değişim ve gelişim, ilgili sektörlerin ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiği gibi; yaşanan rekabet ortamının da etkisiyle ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücü gereksinimini arttırmış, bu gereksinimin karşılanmasını adeta zorunlu kılmıştır.

Lojistik sektörünün, söz konusu bu rekabet ortamında gelişmelerini sürdürebilmeleri, bu ortama uyum sağlayabilecek, esnek, üretken, değişime ve gelişime açık, sektörün gereklerinin farkında, mesleki bilgi ve vizyon sahibi yönetici ve çalışan kadrolarına sahip olmaları ile mümkün olabilir.

Lojistik programının amacı, işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Uluslararası ticaretin ana öğesi durumunda olan taşımacılık sektöründe, işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, temel ve programlama düzeyinde bileşim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanın yetiştirilmesi oldukça önemlidir.

Web Adresi: http://simavmyo.dpu.edu.tr/lojistik.html

Şaphane Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik; “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik zinciri içerisindeki malzemelerin, işlerin, servis hizmetlerinin, süreçlerin ve bilgi akışının aksamadan etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınması, çalışması ve depolanmasının planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bütün bu süreçlerin sürdürebilirliğinin sağlanması” şeklinde tanımlanabilecek oldukça geniş ve entegre bir çalışma sürecidir. Bu açıdan bakıldığında Lojistik: tedarik, üretim, sevk, depolama, paketleme, taşıma gibi temel Tedarik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş geliştirme süreçleri, bilişim teknolojileri, Müşteri Hizmetleri/ İlişkileri Yönetimi, gibi birçok bileşeni ile entegre bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumda daha önceleri “taşıma” veya “taşımacılık” olarak bilinen Lojistik, ülkemizde şu anda 70 milyar dolar seviyesinde potansiyel hacme sahip bir sektör haline gelmiştir. Hali hazırda sektör hacminin, potansiyelinin % 50’si seviyelerinde olduğu görülmektedir. Bu durum bize ülkemiz ekonomisinde Lojistik sektörünün geleceğinin büyük önem taşıdığını göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Mevcut üretim ve ticaret işletmelerinin hepsinde lojistik faaliyetlerin yer alması ve bu faaliyet alanlarının rekabette daha etkin bir duruma gelmesi bunun yanında çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşan sektörde uluslar arası şirketlerle rekabet edebilecek güce ulaşmış şirketlerin sayısının giderek artması diğer taraftan ekonomik canlanma, ülkemizin coğrafik konumu, küresel çapta faaliyet gösteren lojistik şirketlerini ülkemize çekmesi sektörün büyüme nedenleri arasında gösterilebilir.

Tüm bu açılardan bakıldığında Lojistik alanında nitelikli personel ihtiyacı çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bolümüzün amacı bu ihtiyaca cevap verecek , vasıflı çalışanların yetişmesini sağlamaktır.

Web Adresi: http://saphanemyo.dpu.edu.tr

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Uluslararası ticaretin ana öğesi durumunda olan taşımacılık sektöründe, işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, temel ve programlama düzeyinde bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu “Lojistik Programı” ithalat ihracatta oldukça önemli bir yere sahip taşımacılık faaliyetleri kapsamında yukarıda sayılan becerilere sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusu ithalat ihracat işletmeleri için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle mezunlar, işletmelerin lojistik birimlerinde görev alabilecekleri gibi, denizcilik işletmelerinde, özel aracı gümrükleme kuruluşlarında, hava, kara ve deniz kargo işletmelerinde ve limanlarda istihdam edilebilirler.

Web Adresi: http://tmyo.dpu.edu.tr

Dumlupınar Üniversitesi – Lojistik

Düzce Üniversitesi – Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik Programının temel hedefi, işletmelerde malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Lojistik Programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini bağlı olduğu Meslek Yüksek Okulu ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Program sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili içeriğe sahip sürekli güncel gelişmelerle desteklenen, sektöre yönelik dersler bulunmaktadır. Lojistik programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

Amaç

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir büyüme gösteren lojistik sektörünün eğitimli çalışan ihtiyacı da hızla büyümektedir. Ancak henüz bu ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek yeterlilikte eğitim altyapısı bulunmamaktadır. Lojistik programı, bu alandaki yetişmiş ve eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik büyüme sürecine oldukça önemli boyutta katkı sağlayacaktır.

Gelişen teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; malzeme, üretim imkânları, insan bileşiminin zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır.

Hedef

Ülkemizde özellikle hizmet ve üretim alanında lojistik süreçler için gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.

Mezunların Çalıştıkları Alanlar

Mezunlarımız üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilir, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenebilir ve danışmanlık yapabilir, kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilirler. Her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda, kargo işletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler.

Web Adresi: http://www.kmyo.duzce.edu.tr

Düzce Üniversitesi – Lojistik
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.