Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Düzce Üniversitesi – Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik Programının temel hedefi, işletmelerde malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Lojistik Programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini bağlı olduğu Meslek Yüksek Okulu ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Program sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili içeriğe sahip sürekli güncel gelişmelerle desteklenen, sektöre yönelik dersler bulunmaktadır. Lojistik programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

Amaç

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir büyüme gösteren lojistik sektörünün eğitimli çalışan ihtiyacı da hızla büyümektedir. Ancak henüz bu ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek yeterlilikte eğitim altyapısı bulunmamaktadır. Lojistik programı, bu alandaki yetişmiş ve eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik büyüme sürecine oldukça önemli boyutta katkı sağlayacaktır.

Gelişen teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; malzeme, üretim imkânları, insan bileşiminin zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır.

Hedef

Ülkemizde özellikle hizmet ve üretim alanında lojistik süreçler için gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.

Mezunların Çalıştıkları Alanlar

Mezunlarımız üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilir, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenebilir ve danışmanlık yapabilir, kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilirler. Her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda, kargo işletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler.

Web Adresi: http://www.kmyo.duzce.edu.tr

Düzce Üniversitesi – Lojistik

Erciyes Üniversitesi – Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik yaygın kullanılan anlamına göre; satınalma, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi, envanter yönetimi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme vb. faaliyetlerin tümüdür.

Tarihsel gelişim içinde ise lojistik, sanayi devriminin gerçekleşmesi ve küreselleşmenin gündemi işgal etmesine kadar sadece askeri alanda sınırlı kalırken, sanayi devrimi, lojistiğin evriminde bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir ve Lojistik sektörü sermaye birikimine ihtiyaç duyan, emek yoğun olarakfaaliyet gösteren, geleceğe dönük, Türkiye’nin stratejik öneminin artmasıyla uluslar arası firmaların yoğun ilgi gösterdiği ticari alanlardan birisi haline gelmiştir.

Lojistik genel anlamda;
Sektör olarak fiyat, kalite ve teknoloji gibi çıktıların geliştirilmesini ve uygulamaların uyumlu, bütünleşik ve yüksek performanslı olmalarını sağlar,
Sektör uygulamalarında çok yönlü gelişme hedefleri için temel oluşturur,
Uyumlu strateji, haberleşme liderliği ve iş süreci yönetimini geliştirir,
Müşteri/tedarikçi yoğunlaşmasını sağlar ve sanayinin vizyonunu ve araştırmasını en iyi uygulamalar içinde birleştirir.

Dolayısıyla lojistik sektöründen beklenen yararlar, hammadde kaynaklarından son tüketiciye kadar bütün alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle, lojistik sektörüne olan talep hızla artmaktadır ve gelecek dönemlerde de artması gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Bu nedenle sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda ve bilhassa kaliteli elemanların bulunması ve yetiştirilmesi önemli ve öncelikli bir konudur. Bu bakış açısından hareketle Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Lojistik programı açılmıştır.

Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin de misyonumuza uygun fertler olarak yetişmesi yönünde program oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirtilen hedef doğrultusunda satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi lojistik ile eş anlamlı hale gelmiş konularda mezunlarımızın donanımlı olması amaçlanmaktadır.

Web Adresi: http://dmyo.erciyes.edu.tr

Erciyes Üniversitesi – Lojistik

Erzincan Üniversitesi – Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik, ürün, servis ve insan gücü kaynaklarının gereksinim duyulan yerde ve zamanda temin edilmesidir. Bu bağlamda lojistik sektörü taşımacılığın daha ötesinde, ham maddenin temin edilmesinden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar tedarik zinciri dahilinde oluşan tüm yönetim ve sevk işlemlerini kapsamaktadır.

Programın Amacı

Lojistik sektöründe yetişen insan kaynağının mesleki, bilimsel ve davranışsal gelişimine katkıda bulunmak,
Bu sektörde niteliksel insan kaynaklarının oluşumunu sağlamak,
Tedarik zinciri yönetiminin temel unsuru olan lojistik hizmetlerinin gelişimine bilimsel olarak katkıda bulunmaktır.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Uluslararası lojistik (lojistik ve tedarik zinciri yönetimi) temel ilkeleri.
Temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku kambiyo işlemleri, ulaştırma ve gümrükleme işlemleri.
Genel işletme, lojistik yönetimi, pazarlama, lojistik sigortacılığı, istatistik, matematiğin temel bilgileri.
Bilgisayar kullanımı, yoğun yabancı dil eğitimi, lojistik eğitimine ilişkin bilgisayar programları.

Eğitim Süresince Elde Edinilebilecek Kazanımlar

Bilgi çağının gerektirdiği teknoloji ile donatılmış modern eğitim ortamı.
Etkin yabancı dil ve bilgisayar eğitimi.
Öğrencilerin katılımını sağlayan kalite yönetim sistemi.
Lojistik eğitimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirme.
Öğrenci kulüpleri vasıtası ile kültürel-sportif faaliyetlere katılma.

Mezun Olanların Aldıkları Diploma ve Ünvan

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara “Ön Lisans” diploması ile Meslek Elemanı” unvanı taşıyan unvanı verilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

• Filo yönetimi,
• Tedarik zinciri sürecinde müşteri odaklı kalite kültürü,
• Lojistik, tedarik zinciri iletişiminin geliştirilmesi,
• Web ve grafik tasarımcılığı,

Web Adresi: www.erzincan.edu.tr

Erzincan Üniversitesi – Lojistik

Gazi Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu – Lojistik (Uzaktan Eğitim)

Lojistik kavramı, bir ürünün üretilmesi için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve yurt dışından tedariki, üretim sırasındaki akışı, üretildikten sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlar ulaştırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 2000’li yıllar öncesine kadar sadece taşımacılıktan ibaret olarak görülen lojistik yönetiminin günümüzde artık önemi anlaşılmaya ve sektörün potansiyeli her geçen gün daha da net olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasında olan ülkemiz coğrafyasının lojistik açıdan önemli üstünlükleri mevcuttur. Ancak, uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumda yer alan ülkemizin bu potansiyelini değerlendirmesi bu alanda yetişmiş insan gücünün varlığına bağlıdır.

Lojistik programının amacı, hem lojistik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını yetiştirmek hem de sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde bir çok kişiye iş imkanı sağlamaktır.

Dersler, Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Lojistik alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Web Adresi: http://uemyo.uegazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi – Lojistik

Gaziantep Üniversitesi – Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Üretim, ticaret ve lojistik birbirlerinin ayrılmaz bütünleyicileridirler. Dolayısıyla bir malın üretim noktaları ile tüketim noktaları aynı yerde değilse lojistiğe her zaman ihtiyaç vardır.

Lojistik, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere içinde taşıma ve depolama gibi temel faaliyetlere ilaveten müşteri hizmetleri, üretim yönetimi, operasyon yönetimi, envanter yönetimi, yer seçimi, filo yönetimi, gümrükleme, dış ticaret, kalite, organizasyon, liman ve terminal yönetimi gibi her biri ayrı uzmanlıklar gerektiren faaliyetler bütünüdür. Hemen her işletmede lojistikle ilgili bir departman bulunmaktadır. Hem lojistik sektörünün hem de işletmelerin lojistik birimlerinin önemli sorunlarından biri, bu konularda eğitim almış nitelikli iş gücünün eksikliğidir. Günümüzde işletmeler daha iyi rekabet edebilmek için lojistik faaliyetlerinde artan bir oranda dış kaynak kullanımına başvurduğundan nitelikli işgücü ihtiyacı da artan bir şekilde devam edecektir.

Öte yandan Türkiye, hem kalabalık nüfus yapısıyla büyük bir pazar olarak düşünüldüğünden, hem de doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde oluşacak fiziksel mal hareketlerinde avantajlı köprüsel konumu nedeniyle gitgide daha önemli bir hale gelmektedir. Ekonomik krize rağmen birçok yabancı lojistik şirketinin Türkiye’de partner aramaları ve şirket evlilikleri gerçekleştirmeleri bunun en önemli göstergelerindendir.

Programlarımız günümüzdeki modern kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu çevreci bir bilince ve tedarik zinciri odaklı bir bakış açısına sahip, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyerek sektörel uygulamalarda yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.

Yüksekokulumuzda eğitimler hem sektörel deneyime hem de gerekli akademik yetkinliğe sahip öğretim elemanlarınca verilmektedir.

Çalışma Alanları

Mezunlarımızın lojistik sektöründe hizmet veren firmalarda ya da kendi bünyesinde lojistik birimi bulunan firmalarda istihdam imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca bir çok kamu kurumununda kendi dahilinde lojistik hizmeti bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayarak akademik alanda da istihdam imkanı bulabilirler.

Web Adresi: http://nacitopcuoglumyo.gantep.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi – Oğuzeli Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://gul6.bim.gantep.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi – Islahiye Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Gaziantep Üniversitesi – Lojistik
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.