Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yalova Üniversitesi – Armutlu Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Programın Amacı: Globalleşen dünyamızda önemi her geçen gün artan ulaştırma alanında lojistik, tedarik zinciri, antrepo yönetimi, envanter yönetimi gibi konularda donatılmış öğrenci yetiştirmek, öğrencilere mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki standartlara uygun ve nitelikli insan gücü olarak çalışma hayatına kazandırmaktır.

İstihdam: Lojistik alanında eğitim alan öğrenciler özel kurumların lojistik ve ticaret departmanlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Ulaştırma ve Lojistik meslek elemanı, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe her safhada çok önemli yerler almaktadır.

Programdan Mezun Olanların Unvanı: Lojistik ön lisans programından mezun olan öğrenciler “Lojistik Meslek Elemanı” unvanı alabileceklerdir. Bu unvan ile gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda çeşitli kademelerde görev alabileceklerdir.
Web Adresi: http://www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi – Lojistik

Ordu Üniversitesi – Ünye Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Web Adresi: http://umyo.odu.edu.tr/

Ordu Üniversitesi – Lojistik

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik Programı, öğrencilerini, alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olmanın öneminin bilincinde, iş kültürüne sahip, ülkemizi ve dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel olarak da takip eden, iletişim becerileri yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en çabuk” üçlüsü kapsamında talep etmektedir, “Lojistik” bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir ve “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması” olarak tanımlanmaktadır .

Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve küreselleşen dünyada önemini ve kalıcılığını gittikçe artırmaktadır. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmek yerine, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemektedir.

Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Lojistik Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;
Teorik bilgileri gerçek iş yaşamındaki durumlara uygulayabilme;
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme;
Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklama ve ayırt edebilme;
Bir tedarik zinciri içerisinde farklı stok yönetim metotlarını uygulayabilme;
Lojistik aktivitelerinin daha iyi performansa erişebilmesi için farklı kalite geliştirme tekniklerinden yararlanabilme;
Farklı ulaştırma türleri için navlun bedelleri hesaplayabilme;
Dünyadaki liman ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilme;
Ulaştırma, malzeme elleçleme, stok yönetimi, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve ters akışlar gibi lojistik aktivitelerini tanıyabilme;
Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava ve deniz taşıma ile çoklu-mod sistemlerini açıklayabilme.

Programın Öğretim Dili: Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Web Adresi: http://www.adiguzel.edu.tr/

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu – Lojistik

İstanbul Esenyurt Üniversitesi – Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Malların ve hizmetlerin, tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasına iletiminin planlanması, uygulanması ve denetiminin yönetimi anlamına gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık faaliyetini kapsayacak biçimde gelişmekte ve geniş anlamıyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, işleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleşmiş bir kavram haline dönüşmektedir.

Ürünlerin, ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninin her aşamasında bir değer katıldığı için değer zinciri de denen ve yeni yüzyılla birlikte her geçen gün artarak karşımıza çıkan “Tedarik Zinciri Yönetimi” yaklaşımı günümüzde işletmeleri neredeyse tüm faaliyetlerinde zincir odaklı bir bakış açısına sahip olmaya zorlamaktadır.

Bu noktadan hareketle; İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak öğrencilerimizi, başta lojistik sektörü olmak üzere, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacı ile; lojistiğin ana unsurlarını bilen , sektöre aşina kara-deniz-hava taşımacılık sektörü hakkında bilgi sahibi, sektörün aradığı özelliklere sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Mezun öğrencilerimiz; İşletme, Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir.

Web Adresi: http://www.esenyurt.edu.tr

İstanbul Esenyurt Üniversitesi – Lojistik

Bahçeşehir Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Dünya genelinde artık Ulaştırmanın bir mühendislik endüstrisi haline geldiği kabul edilmektedir. Ulaştırma Mühendisliği, farklı disiplinleri bir araya getiren, dünya çapında geniş kabul gören, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile orantılı, teknolojik gelişmelerle iç içe, toplum yararını gözeten bir bölümdür. Ulaştırma Mühendisliği Bölümünün temel amacı, ulaştırma problemlerini tanıyan, formüle edebilen ve çözebilmek için temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kurabilme becerisine sahip, ekonomik kalkınmanın küresel ve toplumsal etkilerini öngörebilen, bu uygulamalarla ilgili güncel konuları anlama ve değerlendirme becerisine sahip; yeniliklerin ve kendini yenilemenin önemini kavramış; mesleki etik değerlerin farkında olup bunlara saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Çok hızlı gelişim gösteren ulaştırma teknolojileri, yolcu ve yük taşımacılığını her geçen gün daha düşük maliyetli, daha güvenli ve hızlı hale getirmiş, ulaştırma altyapılarının önemini daha da arttırmıştır. Buna ek olarak, üç kıtanın buluştuğu noktada yer alan ülkemiz, dünyanın önde gelen lojistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ülke ekonomisinin kalbini oluşturan ulaştırma altyapılarının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve işletimi ülke gelişimi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Buna karşılık ulaştırma , lojistik tedarik zincirinin en önemli halkasıdır ve lojistiğin başarısı ulaştırmanın başarısıyla doğru orantılıdır. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde ülkemizde ilk defa kurulan kurulan Ulaştırma Mühendisliği programı teorik ve pratik olarak altyapısı sağlam, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilen, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirerek Türkiye’nin, dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma idealine destek olmayı hedeflemektedir

Ülkemizde, gerek merkezi ve yerel idarelerin, gerekse de özel sektörün faaliyetleri arasında önemli yer tutan ulaştırma ve trafik projelerine, lojistik hizmetlere büyük kaynak ayrılmaktadır. Yine aynı şekilde, Büyükşehir, il ve ilçe Belediyelerinin vizyon projeleri arasında, ulaştırma projeleri ve lojistik köylerin kurulması ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca bunlar gelişmekte olan ülkeler için de geçerli olup güncelliğini hiç bir zaman kaybetmeyecektir. Her gecen gün bu konunun önemi dünyada ve ülkemizde artarak devam edecektir. Milyarlarca liralık kaynağın doğru kullanılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için ulaştırma ve lojistik alanında yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de bir ilk ve tek , dünyada ise çok az sayıda üniversitede bulunan ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ Bölümü bu alanda oluşan büyük boşluğu doldurmak amacıyla eğitim verecektir. Eğitim programı, ulaştırma ve lojistik konusunda ülkemizin önde gelen kişilerince hazırlanmış olup, dersler ulusal ve uluslararası düzeyde uzman öğretim üyelerince yürütülecektir. Bu sayede sunulacak mükemmel eğitim imkanlarıyla, mezun olan öğrencilerimiz istihdam konusunda büyük bir avantaj elde edecek, her iki alandaki yatırımlarda karar verici konumunu alacak ve yurt dışında da çalışma şansı yakalayacaklardır.

Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Mühendisliği; güvenli, etkili, hızlı, rahat, ekonomik ve çevreye uyumlu ulaşım ve lojistik imkanlarının planlaması, fonksiyonel tasarımı, kullanımı ve yönetimini teknolojiye ve bilimsel prensiplere bağlı olarak gerçekleştiren bilinçli mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Karayolu ulaşımından, demiryoluna, limanlardan, havayolu ulaşımına kadar, tüm ulaştırma ve lojistik sektörüne hizmet edecek kapsamda bir ders içeriği hazırlanmış olup, program sonucunda sadece teorik bilgili mühendisler olarak değil, uygulamalara hazır uzman mühendisler olarak mezun olacaklardır.

Ülkemizin ilk Ulaştırma Mühendisi Lisans Diplomasına sahip olacak mezunlarımız, gerek yurt içi gerek yurt dışı kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda istekleri doğrultusunda ilerleyebileceklerdir. Özellikle T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bakanlıklar, ilgili bakanlıklara bağlı genel, bölge, il, ilçe müdürlükleri (Karayolları, TCDD gibi), büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri gibi kamusal alanda; ulaşım ana (master) planı, sinyalizasyon, yol projeleri gibi işleri yürüten bir çok özel kuruluşlarda; Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi kamu iktisadi kuruluşlarda çalışma, staj yapma ve burs olanağı bulabileceklerdir. Akademik olarak ilerlemek isteyen ilk mezunlarımız ise üniversitelerin yeni açılan Ulaştırma Mühendisliği bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak elemanların belirlendiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nda, açılacak kadrolara Ulaştırma Mühendisi kadrosu eklenerek, Ulaştırma Mühendisliği Lisans Programı mezunu olma şartı aranacaktır. Böylece, mezunlarımız Türkiye’nin bu konularda uzman ilk mühendisleri olarak “çok sayıda açık kadro-az sayıda ulaştırma mühendisi” ayrıcalığına sahip olacak, kadrolara atanmak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklardır.

Web Adresi: http://www.bahcesehir.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi – Ulaştırma Mühendisliği Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.