Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Kara Harp Okulu – Savunma Bilimleri Enstitüsü – Tedarik ve Lojistik Yönetimi Doktora Programı

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ted. ve Loj. Ynt. doktora programı ile müdavimlerin, TZY ve LY konularında derinlemesine bir bakış açısıyla kavramsal ve analitik sentezler oluşturmalarını sağlamak, sektörün dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırmaktır.

http://www.kho.edu.tr

Kara Harp Okulu – Tedarik ve Lojistik Yönetimi

Kemerburgaz Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı günümüz iş dünyasında, maliyet optimizasyonunun yanı sıra, üretim ve tedarik zinciri sistemlerine bütünsel olarak bakabilmek başarı için olmazsa olmaz faktörler arasına girmiştir. İşletmelerde lojistik faaliyetleri içselleştirmiş iyi bir uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi rekabet gücüne, maliyetlere, talep değişimin ve müşteri menuniyete etkisi yadsınamaz boyutlardadır. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alt uzmanlık dalını içeren MBA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Tezsiz Program; 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktdır. Tezli program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden yedisi zorunlu (Z) ve üçü seçmeli (S) olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi çalışması veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

http://www.kemerburgaz.edu.tr

Kemerburgaz Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Toros Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Toros Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2012 yılında açılmıştır. Bu program lisans derecesini almış olan adaylara yöneliktir. Bu programın amacı; ekonomik, ticari ve yönetsel konularda düşünebilme yetisi kazandırabilmek, küresel ekonomik sistemin katkısıyla hızla artan uluslararası ticaret ve lojistikte karşılaşılan problemlerin sayısal yöntemlerle analizini yapmak ve tutarlı sonuçlara ulaşarak karar verebilme pratiğini kazandırmaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı; işletmecilik disiplininin alanlarını da kapsayan, ayrıca uluslar arası ticaret ve lojistiğin kuramsal çerçevesi ile birlikte uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip programlardan oluşmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Bu programlarda, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve uluslar arası ticaret ve lojistik sektörünün problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

http://www.toros.edu.tr

Toros Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İstanbul Gelişim Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir. Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümün amacı da, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek uygulamaya dönük nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere staj imkanları sağlamayı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümündeki akademik personel ile öğrencileri kültürel ve endüstriyel kuruluşlarla geliştirilecek araştırma çalışmaları ile bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Global sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı ve Türkiye’nin uluslararası ticari arenada önemli bir aktör olarak yükselişe geçtiği son yıllarda, gerek uluslararası ticaret gerekse lojistik sektörlerinin donanımlı profesyonellere duyduğu ihtiyaç her zamankinden fazladır. Bu bağlamda Bölümümüz öğrencileri uluslararası ticaret ve lojistiğin ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel yönlerini değerlendirme ve uygulama yeterliliği edindikleri eğitimlerinin ardından, tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrük müşavirlikleri ve bankaların kambiyo departmanları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden uzman/yönetici basamaklarında ve saygın meslekî pozisyonlarda istihdam edilebileceklerdir. Diğer taraftan, konusunda uzman olarak mezun olacak öğrencilerimiz, kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına da kavuşacak ve kariyer hedeflerini bu alanda da sürdürme imkanını bulacaklardır.

http://sbe.gelisim.edu.tr

İstanbul Gelişim Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Lojistik Bölümü

Dış ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomikilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir.Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çoksayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaretişlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyükgereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dışticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmalarınmaliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanınuzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistikfirmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, lojistik alanındaki uzmanlık,kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Lojistik bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.Programda, sadece güncel teorik bilgileri değil, bu bilgilerin iş hayatındanasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da öğrencilere aktarabilecekuzman öğretim elemanlarıyla çalışılmaktadır. Ders programı, etkili iletişimyapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekligelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelikhazırlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere verilen mesleki bilgilerin kavramsaldüzeyde kalmaması için, zorunlu staj şartı konulmuştur.

Lojistik bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılıkfaaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususlarınteslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadartaşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesibilimidir. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu “Lojistik” Bölümünün dar anlamdakonusu bunlar olmakla birlikte UBYO’nun dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşuolması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretimyapan diğer dört yıllık yüksek okul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ileBölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir. Bunun yanında öğrencilerin, AvrupaBirliği – Erasmus Programı çerçevesinde, Anlaşmalı Üniversitelerle DeğişimProgramlarından yararlanabilme imkanları da olacaktır. Eğitim dili “Türkçe”olan bölümde; lisans eğitimi süresince 4 yıla yayılmış İngilizce ve meslekiİngilizce destekli eğitimlere devam edilecektir.

Çalışma Alanları

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşmeçerçevesinde uluslararası ticaret veya lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel vekamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBYO “Lojistik Bölümü” mezunlarınınçalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dışticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikteözellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistikfirmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık UBYO, “Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm meslek ve uzmanlıklara da sahip olma olanakları vardır.

Web Adresi: http://www.aku.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi – Lojistik Bölümü
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.