Lojistik Bölümü - Lojistik Ön Lisans ve Lisans Bölümleri - Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Işık Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Lojistik işletme biliminin en eski alanlarından birisidir. İnsanların bir yerden başka yere hareketiyle (göç veya askeri amaçlı) ve ticaretiyle başlamıştır. Günümüzde lojistikçiler bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sistemin diğer bir deyişle bir kuruluşun tedarik zincirini organize edip, eşgüdümünü sağlayan uzmanlardır. Bir ürünün ortaya çıkmasını, dağıtılmasını, ve yerine ulaştırılmasını yani ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetirler. Lojistik uzmanları satın alma, nakliye, depolama, stoklama ve nihai kullanıcıya ulaştırma faaliyetlerini gözetirler. Basit bir üründen askeri malzemeye kadar değişik ürünlerin ve insanların bir yerden başka yere hareketini yönetirler.

Lojistik daha çok imalat sanayi ve perakendecilik çerçevesinde düşünülmesine karşın daha geniş bir alana sahiptir. Enerji, finans, iletişim, bilişim teknolojileri gibi sektörler başta olmak üzere kamu kesimi de dahil bir çok alanda lojistik uzmanlarına ihtiyaç vardır. Uluslararası ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte kalifiye lojistik elemanlarına olan talep artmaktadır.

Uluslararası lojistik yönetimi programı bu ihtiyaçlar düşünülerek işletme temeli üzerinde uluslararası ticaret programı ile bir sinerji yaratacak bir biçimde ve uluslar arası niteliğine ağırlık verilerek tasarlanmıştır.

Neden Işık Uluslararası Lojistik Yönetimi

Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak uluslararası ticaret hacmi büyük ölçüde artış göstermiştir. Buna paralel olarak lojistik yönetimi, taşımacılık, ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında uzman kalifiye elemana ve yöneticilere duyulan ihtiyaç bu alanlarda branşlaşmayı gerekli kılmış ve bu donanıma sahip kişilerin değerini oldukça arttırmıştır.

Işık Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi programı bu ihtiyaca cevap vermek üzere İşletme Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Programın en önemli avantajlarından biri İşletme Bölümü’nün en başarılı programlarından biri olan Uluslararası Ticaret programı ile sinerjik olacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Programda güçlü teorik altyapının yanısıra vaka çalışmasına dayalı öğretime ağırlık verilerek öğrencilerin pratik uygulamaları tecrübe etmeleri sağlanmaktadır. Öğretim kadrosu konusunda uzman çok değerli akademisyenlerden ve lojistik sektöründe uzun yıllar deneyimli üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır.

Lojistik yönetimi konu itibarıyla uygulama temelli bir alandır. Bu sebeple öğrenciler mümkün olduğunca çok staj yapmak konusunda teşvik edilir. Kariyer merkezimiz staj ve iş imkanları konusunda öğrencilerimize önemli destek vermektedir. Işık Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi programı, yapısı ve içeriği itibarı ile son derece geniş iş imkanları sağlamaktadır. Öğrencilerimiz tedarik zinciri yönetimi, taşımacılık, ve gümrükleme alanlarında da uluslararası boyutta uzmanlık kazanıp iş piyasasında önemi bir avantaja sahip olarak programdan mezun olurlar.

Web Adresi: http://www.isikun.edu.tr

Işık Üniversitesi – Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Lefke Avrupa Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Bölümün lojistik alanında orta ve üst kademe yönetici ihtiyacını karşılayacak elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

Logistik sektöründe artan uluslararası rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözebilme yetenekleri kazandırarark onları ulusal ve uluslararası firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli logistik tasarımcılar olarak iş hayatına kazandırabilmek
Alanın ihtiyaç duyduğunu değerlendirdiğimiz akademik alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

Lojistik alanında bilimsel araştırmalar yapmak, konferanslar, seminerler gibi faaliyetler düzenleyerek alanda bilgi üretmek , üretilen bilgileri bilimsel yayınlar yolıyla yaygınlaştırmak,

Kıbrıs’ın konumu itibariyle uygun olacağı düşünülen logistik alt yapısının oluşturulması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak,

Geniş ölçüde uygulamaya yönelik olarak ve yüksek okullar bünyesinde sunulan bu ilgi alanının akademik- bilimsel bir temel kazanarak daha rasyonel yaklaşımların, yol ve yöntemlerin bulunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak , parçacı olmayan, bütünsel bir bilimsel – yönetimsel bir ilgi alanı haline getirmek.

Web Adresi: http://www.eul.edu.tr

Lefke Avrupa Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Bölümü

Toros Üniversitesi – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İngilizce)

Artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların iletişim araçlarının artmasıyla uluslararası pazarlardan karşılanmasının kolaylaşması, küreselleşme ve üretimin ucuz maliyetlerin olduğu ülkelere kayması ülkemiz ve dünya ekonomilerinde dış ticaretin payının yıldan yıla artmasına neden olmaktadır. Dış ticarette yaşanmakta olan artış ihracat ve ithalat alanlarında iyi yetişmiş ve pazarın hızla değişimine uyum sağlayan insan gücüne ihtiyacı arttırmaktadır. Dış ticaret küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmaktadır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Dış ticaret alanındaki uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görmekteyiz.

Bu ihtiyacı tespit eden “Üniversitemiz” İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi altında Uluslararası Ticaret Bölümü açmıştır.

Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin dış ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim olmaları ve ilgili iş kolunda çalışabilecek şekilde bilgi ve becerilerle donatılmaları ana amacımızdır. Dış ticaret işlemleri şirket, banka/sigortacılık ve gümrük bakış açılarıyla ele alınacaktır. Bu sayede farklı bakış açılarını tanıyan hem ithalat hem de ihracat operasyonunu bilen atlet komple yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlave olarak, aile şirketinin ürünü/hizmetini yurt dışı piyasalara açmak isteyen yeni nesil için de katma değeri yüksek olan bir programdır. Bölümümüzden mezun olan adaylar dış ticaret ile iştigal eden şirketlerde ve bankalarda kendisi ile aynı durumda olan kişilerle mukayese edildiğinde donanımıyla önemli bir rekabet avantajı elde edeceklerdir.

İhtisas derslerinin bir kısmının sektörün tecrübeli yöneticileri tarafından verilmesine veya bu kişilerin derslere konuşmacı olarak katılarak sektör sorun ve beklentilerini öğrencilerle paylaşmalarına önem verilir. Ayrıca dış ticaret yabancı dil bilgisinin önemi açık olduğu için Bölümümüz yabancı dil öğretimine de ağırlık vermektedir.

Web Adresi: http://www.toros.edu.tr/

Toros Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uludağ Üniversitesi – Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Programın Amacı

Lojistik programı, lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici yetiştirerek sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Programı Seçmeyi Düşünen Adaylara Öneriler

İnsan ilişkilerini seven, girişken, dinamik, araştırmaya açık, okumayı seven ve yabancı dile ilgili olan adayların düşünmesi daha uygundur.

Diploma ve Mezuniyet Sonrası İş Olanakları, Çalışma Alanları

Mezunlar, lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.

Web Adresi: http://sbmyo.uludag.edu.tr/

Uludağ Üniversitesi – Lojistik

Toros Üniversitesi – Meslek Yüksekokulu – Lojistik Programı

Lojistik meslek elemanları, yurt içi ve yurtdışı piyasasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarda üretim, planlama, pazarlama bölümlerinde, nakliye ve kargo firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermaye birikimleri olması halinde kendi işlerini kurabilirler.

Lojistik programının öğretim dili Türkçe’dir. Bu programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler isterlerse üniversitemizin 1-yıllık hazırlık okulu programına Meslek Yüksek Okulu’na girdikleri statüde (paralı, burslu, v.b.) devam edebilirler. Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Web Adresi: http://toros.edu.tr/go.to/TR/akademikbirimler,15,46,lojistik_programi

Toros Üniversitesi – Lojistik
Arama
Yukarı Çık
Copyright © 2012 Lojistik Bölümü - LOGIMEX Üyesidir.
Proje ve Tasarım ~ Murat TOPÇU | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.